ایران نوشت: بازار موبایل از جمله بازارهایی است که مشتریان پروپاقرص همیشگی دارد.


لینک منبع و پست :کاهش قاچاق موبایل با ثبت شماره سریال گوشی به نتیجه مطلوب می رسد؟
http://www.khabaronline.ir/detail/550735