تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه مشترکین همراه اول در کشور امارات کاهش یافت.


لینک منبع و پست :کاهش تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه اول در کشور امارات
http://www.khabaronline.ir/detail/550452